[playerzbr]

FacebookTwitterLinkedInYoutube

Workshops

May 29, 2009 by  
Filed under Dr. Shirin Nooravi

Comments Off on Workshops


In addition to counseling individuals, couples, children and the elderly, Dr. Nooravi has facilitated workshops in the United States, Germany and the Middle East. Themes include but are not limited to:


  • Parenting groups: Listening and Talking to your Children, Helping your Children Solve Problems, Discipline that Makes Sense
  • Social Skills Classes for Children: Self-Esteem, Peer Pressure, Goal-Setting, Media Messages, Making and Keeping Friends
  • Couples Groups: Communicating with Intimacy, Financial Communication, Gender Communication
  • Anger Management and Violence Prevention: Separate groups for parents, children and individuals

Healthy Personality

May 23, 2009 by  
Filed under Articles

Prepared By Dr.Shirin Nooravi

شخصيت سالم :

الگوهایی را که گوردون آلبورت ، کارل راجرز ، اریش فروم ، آبراهام مزلو ، کارل گوستاو یونگ و ویکتور فرانکل درباره شخصیت سالم داده اند به شرح زیر است و مهمتر از همه اینست که اگر :

آگاهانه طرحی درافکنید که از آنچه در توان شماست کمتر باشد ، به شما هشدار میدهم تا آخر عمرتان ناشادمان خواهید بود .

1-                        شخصیت سالم در سطح معقول و آگاه عمل میکنند و از نیروی روان نژندها و تأثیرات آن آگاه هستند . NO Victim

2-                        شخصیتهای بالغ جراحتها و کشمکشها و غبارهای دوران کودکی زندگی ، آنها را نمیراند.

3-                        اسیر تجربه های کودکی نمی شوند .

4-                        در لحظه زندگی میکنند .

5-                        روان نژند بر پایه کشمکشها و تجربه کودکی است و شخصیت سالم در سطح متفاوت و والاتر عمل میکند .

6-                        مقاصد سنجیده و آگاه ، یعنی امیدها و خواسته ها مطرح است . اهداف درازمدت مطرح است .Pro Active

7-                        انسان سالم نیاز به تنوع و احساس و درگیری تازه دارد .

8-                        انسان سالم میداند که خوشبختی هدف نیست و چه بسا زندگی شخص سالم سخت و تلخ و آکنده از درد و رنج باشد .

9-                        انسان سالم در زندگی ایجاد انگیزه تازه ، نیرومند و حیات بخش ایجاد میکند .

10-                انگیزه شخصیت سالم ، آمال و آرزوها و امیدهای اوست .

11-                انسان سالم خود را با فعالیت ها گسترش می بخشد .

12-                انسان سالم در کارش مشارکت اصیل دارد و کار فقط برای درآمد نیست و نیازهای دیگر را نیز بر می آورد

13-                انسان سالم ارتباط صمیمانه با دیگران دارد و توانایی ایجاد رابطه سالم بدون درد و ترس و پر از عشق بدون انتظار را دارد

14-                انسان سالم امنیت عاطفی دارد و درواقع پذیرفتن خود است . نقاط ضعف و قدرت خود را می بیند . انسان سالم واقع بینانه می نگرد و همه مردم را نیک یا بد نمی پندارد. واقعیت را همان گونه که هست می پذیرد .

15-                انسان سالم مهارت و وظایف خود را میداند و میداند که مهارت داشتن به تنهایی کافی نیست و بلکه خوبست که مهارتها را به شیوه های صمیمانه و مشتاقانه و متعهدانه بکار برد و از خود از هر جهت مایه گذارد.

16-                انسان سالم روی عینیت بخشیدن به خود کار میکند و برای خودشناسی همیشه کار میکند .

17-                انسان سالم تقصیرها و اشتباهها و کمبودها و دریافت نکردن های خود را به دیگران نسبت نمیدهد .

18-                انسان سالم به جلو می نگرد و هدف جو است .

19-                انسان سالم از واژه «بهتر است » استفاده میکند و نه از واژه «باید»

20-                انسان سالم میتواند راحت عشق بورزد و خود را در روابط مهرآمیز با دیگران گسترش بخشد . کمال و توفیق دیگران برای او دست کم به اندازه رشد و اعتلای خودش اهمیت دارد .

21-                انسان سالم چون خود را میشناسد از رابطه اش با خود و دنیای پیرامونش صدمه نمی خورد .

22-                انسان سالم از تجربه تلخ و شیرین می آموزد و آنها را بدشانسی نمی نامد.

23-                انسان سالم با کنش کامل در هر لحظه هستی ، زندگی همه جانبه دارد . هر تجربه ای برای او چنان تازه است که گویی بیش از آن هرگز وجود نداشته است .

24-                انسان سالم ، انسان تدافعی نیست و از اینکه مردم درباره او چه بیاندیشند ترسی ندارد . او از مبادا…. واهمه ندارد و بهترین تلاش خود را در هرمرحله از زندگی انجام میدهد.

25-                انسان سالم برپایه عوامل عاطفی ، عقل و منطق عمل میکند ، نه فقط عقل و منطق

26-                انسان سالم از آزادی عمل و انتخاب و بدون محدودیت و ممنوعیت عمل میکند .

27-                انسان سالم میداند که آزادی انتخاب قانون درست است .

28-                انسان سالم که دارای کنش و کارکرد کامل هست بسیار خلاق است . او با رهنمودهای از پیش تعیین شده زندگی نمیکند . او عامل است و نه انسان واکنشی .

Pro Active , Active

29-                انسان سالم اظهار نظر شخصی خود را بدون ترس بیان میکند

30-                انسان سالم خودش است و در واقع مانند کودکان بی غل و غش و بدون انتظار از خود و دیگران عمل میکند و احساس تسلط بر زندگی و رهایی از هرقید و محدودیت دارد.

31-                انسان سالم خود جسمانی را میشناسد و میداند که چیزهایی در بیرون من است که با من تفاوت دارند .

حدود 15 ماهگی ایجاد میشود و آن همان تمایزی است که کودک شیرخوار میان انگشتهایش و چیزی که با انگشتهایش گرفته است میگذارد .

32-                انسان سالم هویت خود را تشخیص میدهد و آن همان نام خود کودک است که حس «من» یا «خود» را به وجود می آورد . من کیستم را میشناسد .

33-                انسان سالم احترام به خود را که مرحله اکتشاف است و در دوسالگی آغاز میشود را میشناسد . من استقلال میخواهم …. من …. میخواهم ….

34-                انسان سالم گسترش خود و محدودیت ها را میبیند و می شناسد . آغاز توانایی از 4 سالگی شروع میشود . “مال من ، کشور من ، شغل من ، دین من ، …”

ابتکار در برابر گناه

35-                انسان سالم تصور از خود را می شناسد ؛ و اینکه خود را چگونه می بیند و از آنچه در 0-8 سالگی به او گفته اند که کار بد تو و رفتار بد تو … پس تو بد هستی دور هست و تصور خوب از خود میسازد .

36-                انسان سالم خود و دیگران را دوست میدارد و هرگز خود و دیگران را سرزنش نمی کند و اشتباهات خود و دیگران را پله ترقی میداند .

Child Abuse(Physical)

May 23, 2009 by  
Filed under Articles

Comments Off on Child Abuse(Physical)

کودک آزاری :آزار جسمانی به کودکان و تأثیرات مخرب آن

پرسش :

خانم دکتر نوروی ، سوال من درباره آزار رسانی در محیط خانواده به کودکان است . می خواستم بدانم چه رفتارهایی را میتوان «آزار جسمانی به کودکان در محیط خانواده » نامید ؟

پاسخ :

آزار جسمانی به هر گونه تنبیه یا ضرب و شتم یا هر نوع برخورد منفی فیزیکی نسبت به کودکان اطلاق میشود که برخی از انواع آن می تواند شامل موارد زیر باشد :

1-      کتک زدن با دست مثل سیلی زدن یا با مشت زدن

2-      آزار با وسایل مختلف و به وسیله اشیایی چون کمربند ، کفش ، خط کش و …

3-      محروم کردن کودک از غذا و گرسنه نگاه داشتن او

4-      استفاده از قاشق داغ برای سوزاندن یا با هر وسیله دیگر

5-      پرت کردن اشیاء به سمت کودکان به قصد تنبیه یا ترساندن

6-      هل دادن کودکان یا پرت کردن آنها

پرسش :

این آزارهای جسمانی چه تأثیری برروی کودکان دارد ؟
پاسخ :

نخستین تأثیر اینگونه رفتارها ایجاد احساس ترس ، ناامنی و وحشت در کودکان است . آنها در برابر والدین خویش قدرتی ندارند و به همین دلیل  احساس ناتوانی ، ضعف ، هراس و خشم و عصبانیت در چنین کودکانی ریشه میدواند . چرا که ناتوانی و ضعف روی دیگر سکه ترسیدن و عصبانیت است . این نوع کودکان اعتماد خود را به والدین خویش که باید حامی آنها باشند به طور کلی از دست میدهند . در مرحله بعد آنها اعتماد و اطمینان خود را نسبت به محیط اجتماعی و مردم دیگر هم از دست خواهند داد . در نتیجه به احتمال زیاد به آدمهایی مشکوک و مظنون ، دارای احساسی دایمی از ناامنی و فاقد حرمت نفس مبدل خواهند شد .

او حرمت نفس خود را از دست میدهد زیرا مدام خویش را بد و بی ارزش می داند . مدام صدایی در درون اوست که می گوید : “من بد هستم و مستحق تنبیه” ؛ اینها ضرباتی است که براعتماد به نفس او وارد شده و لذا به حس ناتوانی اش منجر میشود . مجموعه این احساسات در او تولید خشم و عصبانیتی پنهانی میکند که نسبت به خودش دارد و سرانجام به دام افسردگی و اضطرابهای شدیدی می افتد که او را ویران می سازند .

براساس تحقیقات انجام شده ، آزارهای جسمانی میتواند حتی بر ضریب هوشی کودک نیز تأثیرات مخرب و منفی بگذارد و به بخشهای مهمی از مغز او آسیب بزند . این کودکان برای رهایی از خشم و عصبانیت درونی خویش،  آنجا که زورشان میرسد ، قدرت نمایی میکنند مثل آزار دادن حیوانات یا اذیت کردن همکلاسی ها در مدرسه یا خواهر و برادر کوچکتر در منزل . از آنجا که او مورد ظلم و ستم والدین قرار گرفته است ، در نتیجه خود نیز به شخصیتی ظالم و ستمگر مبدل میشود و همان رفتارها را با دیگران در محیط اجتماعی اش انجام می دهد.

پرسش :

وقتی که پدر یا مادری از دست فرزند خویش آنقدر عصبانی است که احساس میکند با آزار دادن یا به عبارتی تنبیه جسمانی و کتک زدن کودک خود آرام خواهد گرفت ، چه روشهایی برای کنترل خویش پیشنهاد میکنید ؟

پاسخ :

اولا” باید والدین بدانند که رفتاری چون آزار جسمانی به کودک زشت ترین و بدترین عمل ممکن است و کاملا” بی نتیجه در یاد دادن یک رفتار درست به او . پس باید به هیچ دلیلی کودک را مورد آزار جسمانی قرار نداد. اما در صورتیکه برخی والدین به دلیل عدم شناخت یا درک درست از این موضوع یا ساختار روانی شان با چنین احساسی مواجه میشوند بهتر است برای کنترل و نهایتا” حذف چنین رفتاری از روشهای زیر استفاده کنند :

الف) خود را از فضای آزار دهنده ای که پیش آمده به سرعت دور کنند .

ب ) دقت کنید که در کدام بخش از اندامهای خود بیشتر احساس عصبانیت میکنید ؟ گلو ، صورت ، سینه ، دستها ، پا و غیره … روی همان بخش از بدن خود متمرکز شوید و سعی کنید خشم خود را به شیوه ی درستی (و در یک فضای امن و به دور از تنش) از آن بخش خارج کنید . مثلا” اگر احساس عصبانیت متوجه گلو وحنجره شماست، در یک بالش یا متکا فریاد بکشید ، اگر در دستهای شماست به بالش مشت بزنید ، اگر پاهای شما نقطه ثقل عصبانیت شماست ، سعی کنید راه بروید یا بدوید . اگر در برخورد با فرزندتان حس کردید میخواهید بر سر او فریاد بکشید ، با دست دهان خود را بسته نگهدارید ، یا پا و دست خود را که میخواهید با آنها ضربه ای وارد کنید محکم نگاه داشته و کنترل کنید وسپس هر چه سریعتر خود را از آن محیط دور سازید .

حتما” با خود معلوم کنید که عامل یا عوامل ناراحت کننده شما چه بوده اند و سپس به دنبال «راه حل»  مناسب بگردید ؛ با نفس های عمیق ، نوشیدن آب و انتقال فکر برروی موضوعی خوشایند و تمرکز برآن خود را آرام کنید و آنگاه حتما” با فرزندتان درباره راه حلهای مناسب به گفت و گو بنشینید .

پرسش :

اگر در این باره مثالی عملی و عینی بیاورید و رفتار صحیح را در آن مثال توضیح دهید ، به روشن تر شدن این موضوع کمک زیادی خواهید کرد .

پاسخ :

بله فرضا” بچه های شما به دعوا پرداخته و سپس یکی از آنها دیگری را کتک می زند . شما عصبانی شده و میخواهید عکس العمل نشان دهید . به هیچ وجه داد و فریاد و سرزنش و یا برخورد فیزیکی متقابل نکنید . با آرامش و بدون اینکه آنها را هل دهید یا مثلا” بازویشان را بکشید و رفتاری حاکی از خشم و خشونت نشان دهید، بچه ها را از هم دور کنید و سپس با آن کسی به دست به اعمال خشونت زده است ، به اتاق دیگری رفته و چون یک دوست و یک رابطه برابر و همسطح با او صحبت کرده و چند و چون ماجرا را جویا شوید . پس از شنیدن صحبتهای او ، از فرزند خود سؤال کنید که تا چه حد خشونتی را که به خرج داده در حل مشکل اش و موقعیت به وجود آمده ، مثمر ثمر بوده و آیا او را به هدفی که می خواسته رسانده است ؟ اگر اینطور نبوده ، چه روش های دیگری برای حل مسایل اش با خواهر یا برادرش پیشنهاد میکند .

به خاطر داشته باشید که شما به عنوان یک پدر و مادر ، هرگز نباید در اختلافات فرزندانتان مداخله ی تحکمی یا قضاوت گونه داشته باشید . هرگز از یکی طرفداری نکرده و دیگری را تخفیف و تحقیر نکنید . با صبر و حوصله و تسلط بر خود و کنترل کامل رفتار خویش ، اجازه دهید تا آنها خودشان به تدریج مسائل فی مابین را حل و فصل کنند .

PSYCHOLOGICAL ABUSE

May 23, 2009 by  
Filed under Articles

PSYCHOLOGICAL ABUSE

Behavioral definitions

Insults partner when alone and in front of others.

Swears at partner.

Calls partner demeaning, degrading names.

Makes critical, demeaning comments about partner’s body.

Makes critical comments about partner’s ability to perform roles in home.

Accuses partner, without cause of sexual promiscuity and infidelity.

Makes critical comments about partner’s sexuality or sexual performance.

Makes critical statement about partner’s mental health.

Threatens to do physical harm to partner.

Threatens to leave partner.

Threatens to have sex with someone else.

Tries to prevent partner from having contact with friends and family.

Tries to prevent partner to leave home.

Prevents partner from using car.

Refuse to talk with partners for days.

Jealous of partner’s time spent with other individual (specially of opposite sex).

Discourages partner from obtaining further training or education that would enhance his/her self-esteem and opportunities for advancement.

Long-term Goals:

Terminate verbal and/or psychological abuse and establish a relationship based on respect and a desire for mutual enhancement.

PHYSICAL ABUSE

Behavioral Definition:

Intentional infliction of physical pain or injury on partner, or any action perceived by partner as having that intent (e.g. throwing objects at partners, pushing, grabbing, hitting, choking, extreme verbal or sexual coercion, forced sex).

Intentional infliction of psychological pain or injury on partner, or any action perceived by partner as having that intent (e.g. damaging partner’s prized possession, injury to pets, belittling partner, telling partner that she can’t survive alone, monitoring partner’s whereabouts, restricting partner’s access to friends).

آزار روحي چيست ؟

الف ) ‌توهين : حرفهاي ناسزا گفتن مانند “تو احمق هستي” ، “خر و بي شعور هستي” ، “ناقابل هستي” و يا “تو هيچوقت چيزي نمي شوي”

ب ) تهديد : گفتن جملاتي از اين قبيل كه “اگر اينكار را بكني ، اين پيش مي آيد ” ، “اگر اطاقت را تميز نكني،اطاقت راازت مي گيرم” ، “اگر سر موقع به خانه نيائي ، از خانه بيرونت ميكنم” ، “اگر خواهرت را اذيت كني ، سرت را ميبرم”

پ) احساس گناه دادن : گفتن جملاتي مانند “اگر به من گوش ندهي ، من سكته خواهم كرد و مي ميرم” ، “تمام مرض هاي من به خاطر رفتار شماست” ، “من به خاطر شما تمام عمر با پدرتان زندگي كردم” ، “من به خاطر شما سفر كردم”.

ج) احساس شرم : گفتن جملاتي كه او احساس كند بودن و وجود او خوب نيست . مانند: ” اين چه لباسي است كه پوشيده اي ، آبروي مرا بردي” ، “اين چه جور رفتاري است كه تو داري يا اين چه طرز حرف زدن است “

كسي كه دچار احساس شرم از خود مي شود نتيجتا” احساس حقارت ، كمبود ، ناتواني و ضعف نيز ميكند . گمان ميكند آدم بدي است و لياقت داشتن زندگي خوب را ندارد ، شايسته يك رابطه خوب نيست .

كودكاني كه احساس شرم از خود دارند و حرمت نفس شان را از دست داده اند معمولا” كودكاني گوشه گير ، منزوي ، خجالتي و غيراجتماعي ميشوند .

ADHD

May 23, 2009 by  
Filed under Articles, Dr. Shirin Nooravi

Comments Off on ADHD

ADHD

During the past six months….

1.  Fail to give close attention to details of make careless mistakes in my work.

2.  Fidget with hands or feet or squirm in seat.

3.  Difficulty sustaining my attention in tasks or fun activities.

4.  Leave my seat in classrooms of in other places where seating is expected.

5.  Don’t listen when spoken to directly.

6.  Feel restless

7.  Don’t follow through on instruction and fail to finish work.

8.  Have difficulty engaging in leisure activities or doing fun things quietly.

9.  Having difficulty organizing tasks and activities.

10.  Feel “on the go” or “driven by a motor”

11.  Avoid, dislike, or am reluctant to engage in work that involves sustained mental effort.

12.   Talk excessively

13.   Loose things necessary for tasks and activities.

14.   Blurt out answers before the questions are completed.

15.   Easily distracted

16.  Have difficulty awaiting turn

17.  Forgetful in daily activities.

18.   Interrupt Others

Children Testing

May 23, 2009 by  
Filed under Children testing, Dr. Shirin Nooravi

Comments Off on Children Testing

Testing List

•  Robert Appreciative test for children

•  MMPI

•  BASC

•  Conners

•  STAI

•  Wisc III

•  Bender

•  WRAT

•  TAT

•  CAT

•  Vineland

•  Brief Behavior, The Piers-Harris Children Self Concepts Scales.

Children testing will include:

•  ADHD and ADD

•  Learning disabilities

•  Impulsive, Hyperactive

•  Anxiety and depression

•  Reading, writing and math achievement

•  Self-help skills

•  Socialization

•  Self-esteem.

Adult Testing will include:

Depression

Anxiety

PTST

ADD

Personality Disorder and more.

Dr. Shirin Nooravi

May 23, 2009 by  
Filed under Dr. Shirin Nooravi

Dr. Shirin Nooravi is known as an ambassador for children and families in many communities. Currently working as a psychologist, she started her career by teaching the Farsi language to thousands of children in the Los Angeles area. Her staff of 10 teachers helped teach Iranian-American students the Farsi language in five locations through the L.A. area. During this time, she also worked in leadership roles as director and vice principal of two private schools.

After 20 years of working with children and families, she started dreaming of how she could help her clients in a more in-depth and effective way. By becoming a psychologist of course! Equipped with her dream, her passion and impenetrable motivation, she decided to go back to school.

The heavy course load, numerous classes and endless exams were no obstacle for Dr. Nooravi as she spent hours learning about her area of greatest passion: How to help others. During this time and currently, she has written a weekly page in Javanan newspaper. She also hosts a program on Iranian Satellite TV (Omid Iran). Her programs relate to the growth and development of children, couples, the elderly and families. She continued her education post-doctorate by becoming trained to conduct educational and psychological tests at the Reiss Davis Child Study Center. She currently sees her patients at her office in Tarzana, California.


Dr. Nooravi believes in a family system therapy technique which means that the whole family should be treated, not just the “problem” person. She follows a solution-focused approach and believes that humans have an amazing capacity for change and growth. Her philosophy on families is that parents can raise happy and healthy children once they learn how to communicate effectively.

Whether you live in Tehran or L.A., if you ever see her on Omid Iran, attend any of her workshops, hear her on the TV or even recognize her voice at the local grocery store, you’ll realize that there is something unique about Dr. Nooravi. Her passion for helping others is larger than life.

She has conducted workshops in the U.S., Germany and the Middle East.

Dr. Nooravi has been married to her husband Farhad for 35 years and they have three children together.

Medicare

May 23, 2009 by  
Filed under Medicare

The patients we serve come through referrals from doctors, hospitals, rehabilitation facilities,outpatient clinics, family members and/or patients themselves.
An individual feeling the need for our services can simply call us directly and inquire about the services available for them.
Phone: 818-344-6818

Medicare

Bio Feedback Training

May 22, 2009 by  
Filed under Bio Feedback Training

Comments Off on Bio Feedback Training

Use Bio Feedback training for a happy mind and healthy body.

Ask Us Now

bio1

این برنامه برای تنظیم طپش قلب ، تمرکز، کسب آرامش ، نمایش نوسان هیجانات تسکین دردهای مزمن ، اختلالات خواب و تشویش و نگرانی استفاده می شود.

با استفاده از تمرینهای این برنامه ، یاد می گیریم که چگونه آرامش داشته باشیم و عصبانیت و هیجانات منفی را کنترل کنیم .

دارو نمیتواند سلولهای مختل شده را بازسازی کند و بیشتر حالت مسکن دارد ولی کار با این سری برنامه ها باعث بازسازی و تعمیر سلولهای دچار اشکال میشود.

در واقع از طریق این برنامه و دستگاهی که در اختیار می گیرد ، امواج مغناطیسی به بدن شخص می فرستد و روی Prefrontal Cortex و Limbic System کار میکند وBalance Arousal Level

Discover a world of stress relief using biofeedback and meditation from The Wild Divine Project.

You’ll practice breathing and meditation techniques, like the heart breath, an ancient yogic breathing technique that will help you achieve control over your mind & body to help reduce stress and improve physical and mental wellness.

Practice new and exciting meditation and breathing activities for advanced training as you learn to integrate this wisdom into your daily life.

See and Feel results from the very first step, in as little as fifteen minutes. Achieve a new level of well-being that promotes better sleep, better relationship, and a more balanced and healthy lifestyle

Download HEG flyer (Acrobat Needed)

Download Alpha Stim (Microsoft PowerPoint Needed)

Clinical Psychology

May 19, 2009 by  
Filed under Clinical Psychology

Comments Off on Clinical Psychology

Clinical psychology includes the scientific study and application of psychology for the purpose of understanding, preventing, and relieving psychologically-based distress or dysfunction and to promote subjective well-being and personal development.[1][2] Central to its practice are psychological assessment and psychotherapy, although clinical psychologists also engage in research, teaching, consultation, forensic testimony, and program development and administration.[3] In many countries clinical psychology is a regulated mental health profession.

The field is often considered to have begun in 1896 with the opening of the first psychological clinic at the University of Pennsylvania by Lightner Witmer. In the first half of the 20th century, clinical psychology was focused on psychological assessment, with little attention given to treatment. This changed after the 1940s when World War II resulted in the need for a large increase in the number of trained clinicians. Since that time, two main educational models have developed—the Ph.D. science-practitioner model (focusing on research) and the Psy.D. practitioner-scholar model (focusing on clinical practice). Clinical psychologists are now considered experts in providing psychotherapy, and generally train within four primary theoretical orientations—Psychodynamic, Humanistic, Cognitive Behavioral, and Systems or Family therapy.

Clinical psychology may be confused with psychiatry, which generally has similar goals (e.g. the alleviation of mental distress), but is unique in that psychiatrists are physicians with medical degrees. As such, they tend to focus on medication-based solutions, although some also provide psychotherapeutic services as well. In practice, clinical psychologists often work in multidisciplinary teams with other professionals such as psychiatrists, occupational therapists, and social workers to bring a multimodal approach to complex patient problems.

Next Page »

iranian psychologist, Anger management Techniques, Anxiety, BIO Feedback, Brain, Children, counseling, Couples, Depression, Divorce, Educational testing, Elderly, EMDR, fear, Hypnotherapy, Individual, IQ testing, Job, Marriage, Medicare, MMPI, Neuro Feedback, Neuropsychological testing, Obsession, Personality disorder, postpartum depression, Pregnancy, premarital counseling, Psychological testing, psychology, psychotherapy, School, Self esteem, Senior citizen, Single, stress, Teens, Tests, Tova test, Yout,

Tarzana, Encino, Sherman Oaks, Los Angeles, Santa Monica, West Los Angeles, Woodland Hills, Northridge, Chatsworth, Van nuys, North Hollywood, Glendale, Passedena,